הארכת מועד אחרון להגשת הצעות

מכרז ניקיון ואחזקת מערכות – בית ליסין – מסמך הבהרות לפרסוםמכרז ניקיון ואחזקת מערכות – בית ליסין – מסמך הבהרות לפרסום

עמותת תיאטרון בית ליסין (ע"ר)

 

הזמנה לקבלת הצעות מס' 1/201

למתן שירותי ניקיון, אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות במבנה בית ליסין החדש בתל אביב

עמותת תיאטרון בית ליסין (ע"ר), מתכבדת בזה להודיע על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות בהליך שבנדון.

המועד האחרון המוארך להגשת הצעות במסגרת הליך 1/2019 יהא ביום 29/7/2019 בשעה 12:00 בדיוק. את ההצעות יש להגיש במשרדי בית ליסין, רח' דרויאנוב 5 (קומה 15), תל אביב.

שימו לב – תוקף ערבות ההגשה יישאר ללא שינוי. 

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי ההליך המלאים ובכל מקרה, יגבר האמור במסמכי ההליך המל

עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף (ע"ר)